03-6701026   משרד

03-6701027   פקס

esther@zeruyalaw.com  מייל

מגדלי הארבעה, מגדל צפוני, קומה 5,
הארבעה 28 תל אביב        

   052-2242349 נייד