top of page

 בקשה למתן צו ירושה

כאשר המנוח לא השאיר צוואה אחריו צוואה תקפה, היורשים הינם יורשים על פי דין, כלומר, עזבונו יחולק על פי הוראות חוק הירושה. על מנת לקבל צו ירושה על פי דין יש להגיש בקשה לרשם לענייני ירושה.

חוק הירושה קובע:

יורשים מבני המשפחה

10)  יורשים על פי דין הם:

  1. מי שהיה במות המוריש בן-זוגו;

  2. ילדי המוריש וצאצאיהם, הוריו וצאצאיהם, הורי הוריו וצאצאיהם (בחוק זה - קרובי המוריש).

זכויות הירושה שלהם יהיו לפי האמור בפרק זה.

באין יורשים, יורשת המדינה כיורשת על פי דין, כלומר

אם יתברר כי אין בנמצא כל יורש מאלה המפורטים בחוק

(קרובי המוריש), המדינה זכאית לרשת.

בטרם ינתן צו ירושה על ידי הרשם לעניני ירושה, הבקשה תיבדק , ותידרש תגובת האפוטרופוס הכללי שבה הוא יתן עמדתו לבקשה. כמו כן תתאפשר הגשת התנגדות  על ידי "כל המעונין בדבר" כפי שקובע החוק:

 

הגשת התנגדויות  (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

67.   הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך הרשם לעניני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת משבועיים להגשת התנגדויות; כל המעונין בדבר רשאי להגיש התנגדות לרשם לעניני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

 

אם מוגשת התנגדות, הבקשה עוברת לדיון בבית המשפט, אשר ידון בהתנגדות ויקבע בסופו של דבר מי הם היורשים על פי דין, ומה חלקם היחסי בעיזבון .

אחד המקרים בהם האפוטרופוס הכללי מתערב בהליך הינו, כאשר מתעורר ספק לגבי הרכב המשפחה וזהות היורשים. במקרה כזה, מחובתו של האפוטרופוס הכללי לוודא, שמגיש הבקשה וכל מי שצוין על ידו בבקשה כיורש, הנם יורשים חוקיים, וכי אין ספק שהם היורשים הבלעדיים. כך למשל, כאשר מדובר במורישים ניצולי שואה, שבני משפחתם הקרובים נספו בשואה , מבקש צו הירושה נדרש לעתים, לבצע מחקר גנאולוגי מעבר לים, כדי להתחקות אחר עץ המשפחה וגלגולו, וזאת על מנת להוכיח את הרכב המשפחה, ולקבוע זהות היורשים על פי דין.

למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור לבקשות למתן צווי ירושה, התנגדויות לבקשות, ניהול עזבונות, וניהול סכסוכי ירושה מורכבים.

***המידע האמור לעיל הינו לידע כללי בלבד, ואין לראות בו יעוץ משפטי או תחליף לייצוג על ידי עורך דין

bottom of page