top of page

                    סוגי צוואות

צוואה מושתתת על עיקרון חופש הציווי, כלומר, אדם רשאי להחליט בעודו

בחייו מה ייעשה עם רכושו לאחר לכתו מן העולם, ולצוותו למי שיחפוץ

( להוציא כמובן ציוויים שאינם עולים בקנה אחד עם החוק).  לשם כך,

יש לערוך צוואה כדין באחת הדרכים הקבועות בחוק הירושה. היה ולא

נעשתה צוואה, יחולק עזבונו של האדם בהתאם להוראות חוק הירושה.

לכן, כל מי שחפץ לחלק את רכושו לאחת מותו שלא על פי הוראות חוק

הירושה, חייב לערוך צוואה.  אדם רשאי לשנות צוואתו ו/או לבטלה כל עוד

הינו בחיים וכל עוד הינו כשיר על פי דין לעשות צוואה, דהיינו כאשר הוא

צלול ובמצב מנטלי תקין.

ישנם כמה סוגי צוואות:

צוואה בכתב יד

לפי סעיף 19 לחוק הירושה- צוואה בכתב יד הנה צוואה שנכתבה בכתב

ידו של המצווה. בצוואה כזו אין צורך בעדים או באימות בפני עורך דין, אך

היא חייבת להיכתב בכתב יד המצווה בלבד, ולכלול תאריך עשייתה

וחתימת המצווה.

צוואה בעדים

לפי סעיף 20 לחוק הירושה- צוואה בעדים הנה צוואה הנערכת על ידי המצווה במעמד שני עדים הנוכחים בעת החתימה ביחד עם המצווה אשר באותו מעמד מצהיר כי המסמך הנו צוואתו. המצווה חותם על הצוואה בנוכחות העדים, והעדים חותמים, ומאשרים שהמצווה חתם בפניהם יש לציין מועד החתימה, ואת העובדה שנעשתה בפני שני עדים.  על העדים להיות בני 18 ומעלה, כשירים על פי דין, ואסור שיהיה להם ענין אישי בצוואה.

צוואה בפני רשות

לפי סעיף 22 לחוק הירושה- זוהי צואה שנעשית בפני שופט או רשם בית משפט, חבר בית דין דתי, רשם לעניני ירושה או נוטריון. קיימות שתי דרכים לעריכת צוואה בפני רשות: האחת כאשר המצווה אומר בעל פה בפני אותה רשות את דברי צוואתו והשנייה באמצעות הגשת הצוואה בכתב לאותה רשות. פעולה זו אישית וחייבת להיעשות על יד המצווה בלבד מול  הרשות.

צוואת שכיב מרע-צוואה בעל פה

לפי סעיף 23 לחוק הירושה- זוהי צוואה הנאמרת על ידי המצווה בעל פה, בפני שני עדים, ללא מסמך בכתב. החוק קובע  כי צוואה כזו אפשרית רק כאשר המצווה הוא שכיב מרע, כלומר אדם העומד למות, ומי שרואה עצמו בנסיבות המצדיקות זאת כעומד מול פני המוות. על העדים לרשום את דברי המצווה בזיכרון דברים, ולהפקידו אצל הרשם לענייני ירושה סמוך ככל האפשר לאחר שנאמרו על ידי המצווה. אם חלף חודש מאז שחלפו הנסיבות שהצדיקו עשיית צוואה בעל פה והמצווה נותר בחיים- הצוואה בטלה.

למשרדנו ניסיון רב בעריכת צוואות ומתן יעוץ למבקשים לערוך צוואה.

***המידע האמור לעיל הינו לידע כללי בלבד, ואין לראות בו יעוץ משפטי או תחליף לייצוג על ידי עורך דין

bottom of page