top of page

בקשה לצו קיום צוואה

חוק הירושה קובע:

הצורך בצו קיום צוואה

39.   אין לתבוע זכויות על פי צוואה ואין להיזקק לה

כצוואה אלא אם ניתן עליה צו קיום לפי הוראות הפרק

החמישי.

כלומר על מנת לתת תוקף לצוואה ולאפשר ביצוע

הוראותיה, יש להגיש לרשם לענייני ירושה בקשה לצו קיום

צוואה. בטרם ינתן צו, הבקשה תיבדק ביחד עם הצוואה,

ותידרש תגובת האפוטרופוס הכללי.

כמו כן תתאפשר הגשת  התנגדות כפי שקובע החוק:

הגשת התנגדויות  (תיקון מס' 9) תשנ"ח-1998

67.   הוגשה בקשה לצו ירושה או לצו קיום, יודיע על כך

הרשם לענייני ירושה ברבים ויקבע זמן מתאים שלא יפחת

משבועיים להגשת התנגדויות; 

כל המעונין בדבר, רשאי להגיש התנגדות לרשם לענייני ירושה תוך הזמן שנקבע וכל עוד לא ניתן הצו.

 

אם מוגשת התנגדות, הבקשה עוברת לדיון בבית המשפט, אשר יחליט אם לתת צו קיום, או לבטל את הצוואה.

העילות להתנגדות לבקשה לקיום צוואה מגוונות, והעיקריות שבהם הינן אלה:

חוק הירושה קובע:

כשרות לצוות

26.   צוואה שנעשתה על ידי קטין או על ידי מי שהוכרז פסול-דין או שנעשתה בשעה שהמצווה לא ידע להבחין בטיבה של צוואה - בטלה.

אונס איום וכו'

30.  (א)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת אונס, איום, השפעה בלתי הוגנת, תחבולה או תרמית - בטלה.

       (ב)  הוראת צוואה שנעשתה מחמת טעות - אם אפשר לקבוע בבירור מה היה המצווה מורה בצוואתו אילמלא הטעות, יתקן בית המשפט לפי זה את דברי הצוואה; אם אי-אפשר לעשות כן - בטלה הוראת הצוואה.

מהי תניית סילוקין? המצווה רשאי לקבוע בצוואתו, כי מי שיתנגד לצוואה או לחלקה, לא יהיה זכאי לקבל דבר מהעיזבון, דהיינו, יסולק מכל הירושה. סעיף כזה בצוואה מכונה "תניית סילוקין", והכוונה העומדת מאחוריו, הנה רצונו של המצווה למנוע מחלוקות ומריבות בין היורשים לאחר מותו. בתי המשפט יתנו בדרך כלל  תוקף לתניית סילוקין, באם ההתנגדות שהגיש צד מעונין תדחה בסופו של דבר, ויתברר כי ההתנגדות הוגשה בחוסר תום לב ובהעדר סבירות. כלומר, אם בית המשפט ייקבע, כי מלכתחילה לא היה מקום להגשת ההתנגדות, המתנגד עלול להפסיד את כל הירושה. אך מקום שבית המשפט יקבע, כי על אף אי קבלת ההתנגדות, לא היה זה בלתי סביר בנסיבות הענין להגישה, והיא הוגשה בתום לב, כי אז, למרות קיומה של תניית הסילוקין בצוואה, בית המשפט לא יתן לה תוקף, והמתנגד לא יאבד זכויותיו בצוואה.

לכן, במקרים בהם קיימת בצוואה תניית סילוקין, מומלץ למי ששוקל הגשת התנגדות להיזהר ולשקול היטב האם להגיש התנגדות. בכל מקרה ,מומלץ לא להגיש התנגדויות סרק, אשר סיכוייהן להתקבל קלושות.

למשרדנו ניסיון רב בכל הקשור לבקשות למתן צווי קיום צוואה, התנגדויות לבקשות, ניהול עזבונות  וניהול סכסוכי ירושה מורכבים.

***המידע הנ"ל הינו לידע כללי ואיננו מהווה תחליף ליעוץ משפטי וספציפי לכל מקרה לגופו.

bottom of page